3.4.23

Η παιδεία που υπηρετούμε

«Η παιδεία αποτελεί βασικήν αποστολήν του κράτους, έχει δε ως σκοπόν την ηθικήν, πνευματικήν, επαγγελματικήν και φυσικήν αγωγήν των Ελλήνων, την ανάπτυξιν της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάπλασιν αυτών ως ελευθέρων και υπεύθυνων πολιτών». -Σύνταγμα 1975, άρθρο 16, παρ. 2- «Παιδεία είναι αυτό που επιβιώνει όταν ό,τι έχει μαθευτεί έχει πλέον ξεχασθεί». -B.F. Skinner, 1904-1990