6.10.11

Ξεκινήσαμε την ερευνητική εργασία...

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Χρονοδιάγραμμα πορείας
της  1ης Συνάντηση στα Τμήματα Ενδιαφέροντος των Ερευνητικών Εργασιών

1η  ώρα

Γνωριμία των μαθητών- μελών της ολομέλειας του Τμήματος Ενδιαφέροντος.
Διαδικασία  διαμόρφωσης  ομάδας –δημιουργία θετικού κλίματος.
Οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας και σεβασμού.2η ώρα

Αρχική Παρουσίαση του ερευνώμενου θέματος .
Καταιγισμός ιδεών.
Συνδιαμόρφωση με τους μαθητές των επιμέρους  ερευνητικών  αξόνων και των υποθεμάτων που θα προσεγγίσουν.

3η ώρα


Σύναψη κοινωνικού συμβολαίου με τα μέλη της ομάδας .

Ενημέρωση  για τις Βασικές  πτυχές ανάπτυξης και διαμόρφωσης  της ερευνητικής εργασίας.
Τήρηση ημερολογίου του μαθητήατομικού φακέλου.

Τι είναι Project;

Μια εκπαιδευτική μέθοδος στην οποία οι μαθητές εργάζονται σε  μικρές ομάδες αναλύουν και αναπτύσσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής ή διαχειρίζονται ένα επιλεγμένο θέμα με επιστημονικές προεκτάσεις μέσα σε ορισμένα χρονικά πλαίσια εργαζόμενοι σε ομάδες σε θέματα που από κοινού έχουν μοιράσει και με στόχους που από κοινού έχουν καθορίσει


Συντονίστρια Ερευνητικών Εργασιών : Βασιλική Ζέττα,ΠΕ02