24.12.12


"Χορεύουσιν Ἄγγελοι πάντες ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀγάλλονται σήμερον· σκιρτᾷ δὲ πᾶσα ἡ κτίσις, διὰ τὸν γεννηθέντα ἐν Βηθλεὲμ Σωτῆρα Κύριον"

Σας εύχομαι η χαρά και η αγάπη των Χριστουγέννων να φωτίσει τις καρδιές και τις ματιές μας και να μας δώσει τη δύναμη να ατενίσουμε με αισιοδοξία τη νέα χρονιά που ανατέλλει!!!